Stadgar

Om du hellre vill ladda hem våra stadgar i ett utskriftsvänligt .pdf-dokument går det också bra: Stadgar Karlstad Bokcafé

§ 1. Ändamål

Föreningen ska tillhandahålla såväl medlemmar som icke-medlemmar tryckta skrifter och fonogram samt kulturella och politiska arrangemang. Föreningen ska sträva efter att ett Karlstads Bokcafé kommer till stånd.
Föreningen ska arbeta partipolitiskt obundet.
Alla som stödjer föreningen är välkomna som medlemmar.

§ 2 Medlemskap
Medlem erlägger fastställd årsavgift. Den som inte betalar årsavgiften har därmed utträtt ur föreningen.
Medlemskap berättigar inte till någon form av ekonomisk utdelning av föreningens tillgångar. Medlem ska inte belastas med föreningens skulder förrän föreningens tillgångar tagits i anspråk.
Medlem som uppenbart motarbetar föreningens ändamål må uteslutas av föreningsstämma.

§ 3. Föreningsstämma
Föreningsstämma ska hållas senast 31 mars. Kallelse till föreningsstämman ska ske skriftligen till varje medlem senast 14 dagar före stämman. Till kallelsen ska bifogas de skrivelser som ska behandlas av stämman. Även meddelanden eller förslag från medlem som inlämnats till styrelsen senast 1 mars ska bifogas skrivelsen. Föreningsstämman utser firmatecknare för föreningen.

§ 4 Extra föreningsstämma
Denna ska utlysas om styrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma hålles för den fråga den inkallats för.

§ 5. Val
Val hålles på föreningsstämma eller om denna så begär via omröstning. Föreningsstämma väljer ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter, valberedning  samt två revisorer och revisorssuppleanter. Styrelsemedlem väljs på två år. Halva antalet ledamöter i styrelsen ska väljas varje år. Om möjligt väljs inte ordförande och kassör samma år. Revisorer och valberedning väljs på ett år. Avgår styrelsemedlem under löpande verksamhetsår kompletterar medlemsmöte styrelsen.
Vid val och omröstning har varje medlem en röst. Enkel majoritet gäller alltid. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock ska lotten avgöra personval.

§ 6. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt övriga ledamöter. De övriga ledamöternas ansvarsuppgifter bestäms av styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen äger företräda föreningen. Styrelsen äger utse annan medlem än styrelsen att företräda föreningen.

§ 7. Räkenskaper
Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12. Revisorerna ska fortlöpande kontrollera styrelsens verksamhet och förvaltning och taga del av dess protokoll och handlingar. Revisorerna ska erhålla räkenskaper senast en månad innan föreningsstämman.
För tiden mellan räkenskapsårets slut och föreningsstämman ska kassören till revisorerna avge rapport och lämna verifikationer samt ha utarbetat en balansräkning.

§ 8. Reservfond
Föreningen ska avsätta medel till en reservfond för speciella möten och arrangemang liksom för att täcka eventuella andra förluster. Medlemsmöte beslutar om användande av reservfonden. Fondens storlek regleras gentemot övriga föreningsekonomin inom räkenskapsåret.

§ 9. Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar beslutas av föreningsstämma.

§ 10. Upplösning
Vid upplösning beslutar föreningsstämma efter det att skulder fråndragits hur tillgångarna ska fördelas.

§ 11. Denna stadga konstituerar föreningen och är gällande från och med 15 mars 2010.