Stadgar

Om du hellre vill ladda hem våra stadgar i ett utskriftsvänligt .pdf-dokument går det också bra: Stadgar Karlstad Bokcafé

STADGAR KARLSTAD BOKCAFÉ  

 • 1. Ändamål Föreningen ska tillhandahålla såväl medlemmar som icke medlemmar tryckta skrifter och fonogram samt kulturella och politiska  arrangemang. Föreningen ska arbeta partipolitiskt obundet. Alla som stödjer  föreningen är välkomna som medlemmar.
 • 2 Medlemskap Medlem erlägger fastställd årsavgift. Den som inte betalar  årsavgiften har därmed utträtt ur föreningen.Medlemskap berättigar inte till  någon form av ekonomisk utdelning av föreningens tillgångar. Medlem ska  inte belastas med föreningens skulder förrän föreningens tillgångar tagits i  anspråk.Medlem som uppenbart motarbetar föreningens ändamål må  uteslutas av föreningsstämma.
 • 3. Föreningsstämma Föreningsstämma ska hållas senast 31 mars. Kallelse  till föreningsstämman ska ske skriftligen till varje medlem senast 14 dagar  före stämman. Till kallelsen ska bifogas de skrivelser som ska behandlas av  stämman. Även meddelanden eller förslag från medlem som inlämnats till  styrelsen senast 1 mars ska bifogas skrivelsen. Föreningsstämman utser  firmatecknare för föreningen.
 • 4 Extra föreningsstämma Denna ska utlysas om styrelsen, revisorerna  eller minst en tiondel av medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma  hålles för den fråga den inkallats för.
 • 5. Val Val hålles på föreningsstämma eller om denna så begär via  omröstning. Föreningsstämma väljer ordförande, kassör, övriga  styrelseledamöter, valberedning samt två revisorer och revisorssuppleanter.  Styrelsemedlem väljs på två år. Halva antalet ledamöter i styrelsen ska väljas  varje år. Om möjligt väljs inte ordförande och kassör samma år. Revisorer och  valberedning väljs på ett år. Avgår styrelsemedlem under löpande  verksamhetsår kompletterar medlemsmöte styrelsen. Vid val och omröstning  har varje medlem en röst. Enkel majoritet gäller alltid. Vid lika röstetal har  ordföranden utslagsröst, dock ska lotten avgöra personval.
 • 6. Styrelsen Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt övriga  ledamöter. De övriga ledamöternas ansvarsuppgifter bestäms av styrelsen.  Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  Styrelsen äger företräda föreningen. Styrelsen äger utse annan medlem än  styrelsen att företräda föreningen.
 • 7. Räkenskaper Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12. Revisorerna  ska fortlöpande kontrollera styrelsens verksamhet och förvaltning och taga  del av dess protokoll och handlingar. Revisorerna ska erhålla räkenskaper  senast en månad innan föreningsstämman. För tiden mellan räkenskapsårets  slut och föreningsstämman ska kassören till revisorerna avge rapport och  lämna verifikationer samt ha utarbetat en balansräkning.
 • 8. Reservfond Föreningen ska avsätta medel till en reservfond för speciella  möten och arrangemang liksom för att täcka eventuella andra förluster.  Medlemsmöte beslutar om användande av reservfonden. Fondens storlek  regleras gentemot övriga föreningsekonomin inom räkenskapsåret.
 • 9. Stadgeändring Ändring eller tillägg till dessa stadgar beslutas av  föreningsstämma.
 • 10. Upplösning Vid upplösning beslutar föreningsstämma efter det att  skulder fråndragits hur tillgångarna ska fördelas.
 • 11. Denna stadga konstituerar föreningen och är gällande från och med 31  mars 2011.