Tidskrifter

Vi säljer inte längre några tidskrifter. Nedanstående är en lista över de tidskrifter vi tidigare haft till försäljning. För tillfället fungerar den som ett litet arkiv för oss innan vi hunnit föra över informationen till ett annat format.

Tidskriftslista

10TAL – http://www.10tal.se

10TAL (tidi­gare 00TAL90TAL80TAL) har sedan star­ten 1980 varit en obe­ro­ende, icke-förlagsstyrd tid­skrift för lit­te­ra­tur, konst och samtidsdebatt.

10TAL drivs av en ide­ell för­e­ning bestå­ende av för­fat­tare, konst­nä­rer, kul­tur­jour­na­lis­ter och studenter.

10TAL inne­hål­ler essäer, repor­tage och sam­tal om aktu­ella och ange­lägna ämnen. Nyskriven skön­lit­te­ra­tur av lan­dets skar­paste för­fat­tare sam­sas med oprö­vade rös­ter, inter­na­tio­nella utblic­kar och nyska­pande konstprojekt.

Magasinet Arena  – http://www.magasinetarena.se

Magasinet Arena är ett snyggt, modernt samhällsmagasin där du alltid hittar tidens stora frågor. Läser du Magasinet Arena har du alltid koll på morgondagens viktigaste samtalsämnen inom politik, ekonomi och kultur. I Magasinet Arena läser du om film, litteratur, mat, psykologi och politik. Arena har varit Sveriges ledande samhällsmagasin sedan 1993. Arena är kulturradikal, framåtblickande och partipolitiskt oberoende.

Bang – http://www.bang.se

Bang kommer ut fyra gånger per år och är en feministisk tidskrift om kultur- och samhällsfrågor.

BiS – http://foreningenbis.com

Tidskriften bis ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS), som har funnits sedan 1969. Genom åren har BiS arbetat med biblioteksaktuella frågor, både nationellt och internationellt. Föreningen vilar på en socialistisk grund och tidskriften har fungerat som en öppen arena för biblioteks- och kulturdebatt.

De senaste åren har BiS växt och utvecklats. Aktiviteten har bland annat bestått i att arrangera salonger i olika delar av landet, där aktuella teman diskuterats. Exempel på ämnen som lyfts på salongerna är arbetsmiljöfrågor, antirasism, genus och hbtq. Tidskriften har parallellt skrivit om dessa frågor, men också om klass, urval och det digitala biblioteket.

CORA – http://cora.se

Kulturtidskriften Cora utkommer som tryckt tidskrift fyra gånger per år och innehåller reportage och intervjuer om konst, litteratur, foto och film. I första hand visar vi fram kvinnors kreativa arbete. På vår hemsida lägger vi regelbundet ut aktuella recensioner av teater, film, konst och litteratur.

Namnet Cora kommer från grekiskans Khora, det rum eller det kärl i vilket världen blir till, enligt dialogen Timaios i nyöversättningen av Platons skrifter. Cora kommer också från spanskans corazon, som betyder hjärta.

EXPOhttp://expo.se

Tidskriften Expo granskar, bevakar och berättar om den organiserade intoleransen och dess konsekvenser. I Sverige och i världen.

Läs om personerna som hatar och de som drabbas, om organisationerna som växer och de som håller sig i skuggorna, om myter och om sanningar. Utsedd till årets tidskrift 2010.

Folket i Bildhttp://www.fib.se

Vår plattform är: försvar för yttrande- och tryckfriheten • för en folkets kultur • antiimperialism

Fronesis – http://www.fronesis.nu

Tidskriften Fronesis ges ut av en självständig tidskriftsförening. Utgivningen påbörjades 1998. Vi ville då skapa en mötesplats för ett radikalt samtal om framtiden som engagerar den traditionella arbetarrörelsen, nya sociala rörelser såväl som forskare inom akademin och andra samhällsintresserade. Samtidigt ville vi göra en internationell samhällsteoretisk debatt tillgänglig på svenska. Vår ambition var att med folkrörelsetanken och det ideella engagemanget som organisatorisk ledstjärna producera en tidskrift på hög internationell nivå. Fronesis har sedan dess etablerat sig som ett viktigt forum i den svenska samhällsdebatten. År 2004 utsågs vi till årets kulturtidskrift.

Galago – http://www.galago.se

Galago grundades 1979 och har genom åren haft många inkarnationer och utgivare. Under hela tiden har dock Galago varit en viktig samlingsplats för svenska tecknade serier för en vuxen publik. Bland de många, många tecknare som publicerats i Galago genom åren märks bland andra Joakim Pirinen, Sara Hansson, Lena Ackebo, Karolina Bång, Kolbeinn Karlsson, Pontus Lundkvist, Mats Jonsson, Åsa Grennvall, Sara Granér och Liv Strömquist.

I dag är Galago dels ett av Sveriges ledande förlag för alternativa serier, dels namnet på en tidskrift som ges ut fyra gånger per år och innehåller serier från hela världen, satiriska texter och serier, noveller samt diverse infall.

Karavan – http://www.karavan.se

Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny, omvälvande litteratur som är i färd med att förändra världslitteraturen av idag. Karavan sätter sökarsiktet på södra halvklotet och introducerar spännande författarskap från tre kontinenter med skönlitterära texter och bakgrundsartiklar.

Tidskriften utkommer fyra gånger om året sedan starten 1992. I anslutning till utgivningen arrangeras litterära evenemang av olika slag.

Opsis Barnkultur – http://www.tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=93

Opsis Barnkultur är en färgstark tidning om barn- och ungdomskultur för vuxna. Opsis handlar om det som barn och ungdomar läser, tittar på, lyssnar på. Opsis intervjuar författare, tecknare, skådespelare, regissörer och många andra. I Opsis finns konstreportage med barnperspektiv och många bilder. Artiklar om kultur och pedagogik i skola och förskola. Recensioner, reflektioner och debatt.

Ord&Bild – http://www.tidskriftenordobild.se

I Ord&Bild hittar du poesi, prosa, samhällsdebatt, kritik och bildverk sida vid sida. Vi odlar den skönlitterära essän och engagerar ett brett spektrum av författare, skribenter, konstnärer och fotografer. Trots sina 120 år är Ord&Bild en högst vital tidskrift som vänder sig till en kulturintresserad allmänhet. Läs Ord&Bild om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på kulturområdet, eller bara för att njuta av texter som du inte skulle hitta någon annanstans.

Ord&Bild har givits ut sedan 1892 och är därmed Sveriges äldsta kulturtidskrift. På 1890-talet samlades det mesta av vad Sverige hade av konstnärer och författare kring tidskriften. I slutet av 30-talet gick den ärevördiga publikationen in i kampen mot nazismen och för friheten i de nordiska länderna och på 60- och 70-talen var Ord&Bild den intellektuella vänsterns ledande forum.

Idag är Ord&Bild en oberoende radikal tidskrift som bär sitt rika arv och sina 120 år med stolthet.

Pockettidningen R – http://www.tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=217

Tidningens policy: Pockettidningen R ska granska samhällsutvecklingen ur utsatta människors perspektiv genom undersökande, orädd journalistik, verka för ekonomisk och social rättvisa samt ge röst åt de icke hörda. R:s inriktning är samhällsreportage och intervjuer, ofta med avslöjande karaktär.

Tidningens arbetsmetoder: Pockettidningen R:s inriktning är samhällsreportage, intervjuer och orädd journalistik, ofta med avslöjande karaktär. Emellanåt används även så kallat wallraffande.

Tidningen har utkommit i obruten följd sedan 1970. Den startades av Hans Nestius som snart kom att samarbeta med de så kallade R-förbunden, vilka bland annat företrädde grupper med mental ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Sedan sex år är tidningen privatägd efter att R-förbunden beslutat att inte längre engagera sig i tidningen.
Pockettidningen R har genom åren erövrat flera priser, bland annat Stora journalistpriset och Vilhelm Moberg-stipendiet.

År 2007 utsågs tidningen till Årets kulturtidskrift i Sverige.

Socialistisk Debatt – http://www.tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=225

SocialistiskDebatt är en taggig tidning. Vi passar dåligt som mjuk stoppning i makthavarnas stolar, men desto bättre som inspiration för de som vill följa en marxistiskt inspirerad och internationell debatt. Vi är en spretig tidning som tror på debattens kraft att visa vägen framåt för en bred vänster.